ดาวน์โหลด

ฟอร์มรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ-ไตรมาส 2 ปี 62 แก้ไข 28.17 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานไปราชการ 66 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน 2564-2567 26.28 KB ดาวน์โหลด
การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2.7 MB ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบ โครงการยุทธศาสตร์ 2562 233.5 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม ขอโครงการเพื่อบรรจุแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 32.9 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายละเอียดคำขอครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง 2563 16.03 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มสรุปคำของบลงทุน 2563 95.1 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มโครงการ 23.97 KB ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 61-64 ปี พ.ศ. 2562 70 KB ดาวน์โหลด
การคำนวณต้นทุนต่อหน่วย 23.26 KB ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 16.09 KB ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1.3 MB ดาวน์โหลด